Omgang persoongegevens scholen Xpect PrimairPrivacy verklaring toelichting omgaan met persoonsgegevens bij scholen van Xpect Primair
 
Contactgegevens verwerkersverantwoordelijke:  Schoolbestuur Stichting Xpect Primair, J. Asselbergsweg 38, 5026 RR Tilburg. T: 013-4648230 E: bestuur@xpectprimair.nl   Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:  bestuur@xpectprimair.nl 013-4648230
 
Scholen van Xpect Primair verwerken van al hun leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. De school is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. 
 
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind? 
De school verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en de onderwijsvoortgang en de ontwikkeling van uw kind bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Wij verwerken alleen gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. 
 
Welke gegevens verwerken wij van uw kind? 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u de voor ons noodzakelijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij onze school. De school verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekte op het aanmeldformulier. Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind een allergie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in nood. De school zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen. 
 
Cookie instellingen